دوره بازاریابی و فروش

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
مدت زمان برگزاری: ۲ ساعت
محل برگزاری: نمایشگاه فصل شکوفایی
مدرس دوره: طاهره پیرجلی