شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

همایش اقتصاد مقاومتی و کارآفرینیساعت ۹ تا ۱۲
افتتاحیه نمایشگاه فصل شکوفاییساعت ۱۴
کافه کارآفرینی مستقر در نمایشگاه(پاسخگویی مسئولین)ساعت ۱۶
پایان بازدید نمایشگاهساعت ۱۹

یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

بازدید نمایشگاهساعت ۱۴ – ساعت ۱۹
کافه کارآفرینی مستقر در نمایشگاه(پاسخگویی مسئولین)ساعت ۱۶
کافه کارآفرینی مستقر در نمایشگاه(پخش مستند)ساعت ۱۸

دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۹

بازدید نمایشگاهساعت ۱۴ – ساعت ۱۹
کافه کارآفرینی مستقر در نمایشگاه(پاسخگویی مسئولین)ساعت ۱۶
کافه کارآفرینی مستقر در نمایشگاه(پخش مستند)ساعت ۱۸

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

بازدید نمایشگاهساعت ۱۴ – ساعت ۱۹
پاسخگویی مسئولینساعت ۱۶
پخش مستند ساعت ۱۸

چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۱

شروع بازدید نمایشگاهساعت ۱۴ – ساعت ۱۹
کافه کارآفرینی مستقر در نمایشگاه(پاسخگویی مسئولین)ساعت ۱۶
کافه کارآفرینی مستقر در نمایشگاه(پخش مستند)ساعت ۱۸

پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

مراسم اختتامیهساعت ۱۴ – ساعت ۱۷