دوره تشخیص فرصت و ارزیابی آن

تاریخ برگزاری: ۳ دوره
مدت زمان برگزاری: ۳ روز
محل برگزاری: دانشگاه علمی و کاربردی شهربابک
مدرس دوره: رضا ضیایی