معرفی مرکز توسعه‌ی کسب‌وکار- موشن‌گرافی

افتتاحیه مرکز توسعه‌ی کسب‌وکار

بیانیه شهربابک ۱۴۰۰، شهر کارآفرینی

معرفی سامانه سجاب مجتمع مس شهربابک

معرفی کسب‌وکارهای مرکز توسعه‌ی کسب‌وکار- قسمت اول

معرفی کسب‌وکارهای مرکز توسعه‌ی کسب‌وکار- قسمت دوم