فصل شکوفایی

فصل شکوفایی رویدادی است که در اردیبهشت امسال در شهربابک برگزار می شود. در این رویداد که از قسمت های مختلفی تشکیل شده است دستاوردهای مجتمع مس شهربابک به عنوان معین اقتصادی ارائه می شود. هدف از برنامه هایی که در این رویداد برگزار می شود اینهاست:

  • معرفی کارآفرینان شهربابک که با حمایت مرکز توسعه کسب و کار شهربابک طرح خود را پیش برده اند.
  • شناسایی افراد صاحب ایده و طرح جهت حمایت برای تجاری سازی
  • معرفی خدمات مرکز توسعه کسب و کار در شهربابک
  • ترویج فرهنگ توسعه و کارآفرینی
  • ایجاد فضای همدلی و همزبانی بیشتر بین مردم، مسئولین و معین اقتصادی

بخش های مختلف فصل شکوفایی

حامیان فصل شکوفایی